██ ویرایش 23 – سال 1398 ایبوک هوش مصنوعی سهراب جلوه‌گر (رایگان) ██ - 1452-11-12 16:37:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل اوّل نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-10 19:09:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل دوّم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-12 18:51:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل سوّم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-15 18:18:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل چهارم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-17 18:03:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل پنجم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-18 17:48:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل ششم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-19 17:34:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل هفتم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-20 17:20:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل هشتم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-21 11:19:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل نهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-22 11:06:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل دهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-23 10:31:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل یازدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-25 09:01:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل دوازدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-26 19:13:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل سیزدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-27 19:00:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل چهاردهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-28 18:19:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل پانزدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-29 17:45:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل شانزدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-05-30 17:31:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل هفدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-01 08:14:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل هیجدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-02 18:16:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل نوزدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-03 18:04:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل بیستم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-04 17:52:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل بیست و یکم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-05 17:39:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل بیست و دوّم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-06 09:52:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل بیست و سوّم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-07 08:15:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل بیست و چهارم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-07 09:14:00
██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل بیست و پنجم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-08 11:06:00
██ فهرست برخی از عنوان‌های نوشته‌های فصل‌های نسخه‌های پولی ایبوک هوش مصنوعی من ██ - 1398-06-23 16:07:00
██ متن فصل بیست و سوّم نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-09 16:49:00
██ متن فصل بیست و یکم نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-10 16:46:00
██ متن فصل بیستم نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-11 20:06:00
██ متن فصل نوزدهم نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-14 19:51:00
██ متن فصل هیجدهم نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-16 19:32:00
██ متن فصل هفدهم نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-17 19:15:00
██ متن فصل شانزدهم نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-19 18:56:00
██ متن فصل اوّل نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی ██ - 1394-06-20 18:37:00
██ فهرست فصل‌های ایبوک هوش مصنوعی من ██ - 1398-06-23 12:47:00
██ آدرس وبلاگ‌ها و ایمیل‌های من ██ - 1398-06-23 12:46:00